Disclaimer

Disclaimer

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden. De Jager-Tolhoek besteedt de grootste zorg aan deze website. Desondanks kan De Jager-Tolhoek niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt getoond te allen tijde compleet en/of juist is. De Jager-Tolhoek kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele onjuistheden in de getoonde artikelinformatie, voorraadinformatie, informatie over levertijden en prijsinformatie.

De Jager-Tolhoek kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld jegens de gebruiker van de website voor verlies, schade, kosten of uitgaven (meer bepaald winstderving, gebruiksverlies, directe, indirecte, bijkomende of voortvloeiende schade) die het gevolg zijn van fouten, omissies of andere onvolkomenheden in de via de website verkregen informatie. De Jager-Tolhoek is eveneens niet aansprakelijk voor schade die is voortgekomen door onbereikbaarheid en/of onbeschikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.

De website van De Jager-Tolhoek bevat links en hyperlinks die doorverwijzen naar de websites van externe partijen. Deze websites liggen buiten de verantwoordelijkheid van De Jager-Tolhoek. Daarom is de Jager Tolhoek niet aansprakelijk voor onjuistheden of fouten die zich op deze externe websites bevinden.

De Jager-Tolhoek biedt alle producten, diensten en informatie aan in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden. Zonder enige garantie of waarborg t.a.v. de deugdelijkheid, verkrijgbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Inloggegevens
Inloggegevens die verstrekt zijn voor deze website zijn persoonlijk en mogen onder geen beding aan derden worden verstrekt. De Jager-Tohoek is niet verantwoordelijk voor de juistheid en actualiteit van de aangemaakte inloggegevens en bijbehorende rechten (al dan niet door de gebruiker zelf aangemaakt). De verantwoordelijkheid voor het actueel houden van inloggegevens en rechten van medewerkers wanneer deze uit dienst treden of anderszins berust volledig bij de gebruiker, niet bij De Jager-Tolhoek.

Copyright
Alle gebruiks- en auteursrechten op de inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen en software zijn eigendom van De Jager-Tolhoek. Daarom is het niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming de De Jager-Tolhoek website of een gedeelte daarvan op te slaan, te kopiëren, of openbaar te maken.

Privacyverklaring
De Jager-Tolhoek behandelt persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk en respecteert de privacy van alle gebruikers en bezoekers van haar website. Persoonlijke informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties tenzij dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen De Jager-Tolhoek en de betrokkene.

Verzonden e-mails
Informatie die door De Jager-Tolhoek elektronisch wordt verzonden (e-mails), is exclusief bestemd voor de geadresseerde(n). Het is niet toegestaan om deze informatie te gebruiken als u niet onder de geadresseerden valt. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Jager-Tolhoek draagt geen verantwoordelijkheid voor de juiste en volledige overdracht van de inhoud van deze elektronisch verzonden informatie. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.

Algemene Voorwaarden
Op de diensten van De Jager-Tohoek zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van HIBIN van toepassing die gedeponeerd zijn ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam onder nr 145/2003.

Filter op
loading...